අපි චුම්බක කුසලාන පරීක්ෂා කිරීම සඳහා AQL 2.5 භාවිතා කරමු

අපගේ චුම්බක කෝප්ප නිෂ්පාදනයේදී AQL 2.5 නියැදි නිර්ණායක අනුව අපි පරීක්ෂණ දත්ත ගොනු කරන්නෙමු.

චුම්බකවල මිනුම් සහ ගවුස් අගයන් පාරිභෝගික ඉල්ලීම මත ළඟා විය හැක.

ඔබගේ යොමුව සඳහා AQL2.5 පිළිබඳ තොරතුරු පහත දැක්වේ.

2.5 AQL නිර්ණායක

රේඛීය විගණන

ගොඩක් විශාලත්වය
[ප්රවේශපත්ර PCS කැපීම]

නියැදි ප්රමාණය

AQL 2.5 ප්‍රතික්ෂේප කරන්න

91-150

8

2

151-280

13

3

281-500 කි

20

4

501-1,200

32

5

1,201-3,200

50

6

3,201-10,000

80

8

10,001-35,000

125

10

අවසාන විගණන

ගොඩක් විශාලත්වය

නියැදි ප්රමාණය

AQL 2.5 ප්‍රතික්ෂේප කරන්න

91-150

20

2

151-280

32

3

281-500 කි

50

4

501-1,200

80

6

1,201-3,200

125

8

3,201-10,000

200

11

10,001-35,000

315

15

චුම්බක කුසලාන නිෂ්පාදන ඉවසීම:
වානේ කුසලාන ඉවසීම ± 0.50mm හෝ පාරිභෝගිකයින්ගේ මුද්‍රණ අවශ්‍යතා අනුව.
චුම්බක නිෂ්පාදන ඉවසීම ± 0.12mm, චුම්බක නිෂ්පාදන පාලිත ඉවසීම: ± 0.05mm.
තද ඉවසීම ± 0.02mm ලබා ගත හැක.හොඳම ඉවසීම ±0.015mm (චුම්බක දෘශ්‍ය පරීක්ෂණ යන්ත්‍රය භාවිතයෙන් ලබා ගත හැක).නව දෘශ්‍ය පරීක්ෂණ යන්ත්‍රය පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි අභිරුචිකරණය කළ හැකිය.

චුම්බක කුසලාන වැඩ කරන උෂ්ණත්වය:
සාමාන්‍යයෙන් චුම්බක කෝප්ප 80°ට අඩු උෂ්ණත්වයකදී ක්‍රියා කරයි, වැඩ කරන උෂ්ණත්වය 80 ට වඩා වැඩි නම්, එය චුම්භකත්වය නැතිවීමට සහ ඇදීමේ බලය නැතිවීමට හේතු වේ.පාරිභෝගිකයාට ඉහළ උෂ්ණත්ව චුම්බක කෝප්පයක් අවශ්‍ය නම්, ඔව්, අපට එය සෑදිය හැක, කරුණාකර පහත චුම්බක ශ්‍රේණිය සහ ක්‍රියාකාරී උෂ්ණත්වයන්, ඉහළ උෂ්ණත්වය, චුම්බක කෝප්පයේ ඉහළ පිරිවැය පරීක්ෂා කරන්න, අපි පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සපුරාලන සුදුසු ක්‍රියාකාරී උෂ්ණත්වය සපයන්නෙමු.

ශ්රේණියේ

Remanence;Br

බලහත්කාර බලය;bHc

IntrinsicCoercive Force;iHc

උපරිම බලශක්ති නිෂ්පාදනය;(BH) උපරිම

වැඩ කරනවා

කි.ග්රෑ

T

kOe

KA/m

kOe

KA/m

MGOe

KJ/㎥

උෂ්ණත්වය

උපරිම.

අවම

උපරිම.

අවම

උපරිම.

අවම

උපරිම.

අවම

N38

13

12.3

1.3

1.23

≥10.8

≥859

≥12

≥955

40

36

318

287

≤80

N40

13.2

12.6

1.32

1.26

≥10.5

≥836

≥12

≥955

42

38

334

289

≤80

N42

13.5

13

1.35

1.3

≥10.5

≥836

≥12

≥955

44

40

350

318

≤80

N45

13.8

13.2

1.38

1.32

≥10.5

≥836

≥11

≥876

46

42

366

334

≤80

N48

14.2

13.6

1.42

1.36

≥10.5

≥836

≥11

≥876

49

45

390

358

≤80

N50

14.5

13.9

1.45

1.39

≥10.5

≥836

≥11

≥876

51

47

406

374

≤80

N52

14.8

14.2

1.48

1.42

≥10.5

≥836

≥11

≥876

53

49

422

389

≤80

N38M

13

12.3

1.3

1.23

≥11.5

≥915

≥14

≥1114

40

36

318

287

≤100

N40M

13.2

12.6

1.32

1.26

≥11.8

≥939

≥14

≥1114

42

38

334

289

≤100

N42M

13.5

13

1.35

1.3

≥12.0

≥955

≥14

≥1114

44

40

350

318

≤100

N45M

13.8

13.3

1.38

1.33

≥12.5

≥994

≥14

≥1114

46

42

366

334

≤100

N48M

14.2

13.6

1.42

1.36

≥12.8

≥1018

≥14

≥1114

49

45

390

358

≤100

N50M

14.5

13.9

1.45

1.39

≥13.1

≥1042

≥14

≥1114

51

47

406

374

≤100

N35H

12.5

11.7

1.25

1.17

≥11.0

≥875

≥17

≥1353

37

33

295

263

≤120

N38H

12.8

12.2

1.28

1.22

≥11.5

≥915

≥17

≥1353

40

36

318

287

≤120

N41H

13.2

12.6

1.32

1.26

≥11.8

≥939

≥17

≥1353

42

38

334

302

≤120

N44H

13.6

13

1.36

1.3

≥12.1

≥963

≥16

≥1274

45

41

358

326

≤120

N46H

13.8

13.4

1.38

1.34

≥12.5

≥994

≥16

≥1274

47

43

374

342

≤120

N48H

14.2

13.6

1.42

1.36

≥12.9

≥1026

≥16

≥1274

49

45

390

358

≤120

N33SH

12.2

11.4

1.22

1.14

≥10.7

≥851

≥20

≥1592

36

31

287

247

≤150

N35SH

12.5

11.8

1.25

1.18

≥11.0

≥876

≥20

≥1592

37

33

295

263

≤150

N39SH

13

12.3

1.3

1.23

≥11.6

≥923

≥20

≥1592

40

36

318

287

≤150

N42SH

13.3

12.9

1.33

1.29

≥12.0

≥955

≥20

≥1592

42

38

334

302

≤150

N44SH

13.7

13.2

1.37

1.32

≥12.5

≥995

≥20

≥1592

45

41

358

326

≤150

N46SH

13.8

13.4

1.38

1.34

≥12.5

≥994

≥20

≥1592

47

43

374

342

≤150

N30UH

11.7

10.8

1.17

1.08

≥10.2

≥812

≥25

≥1990

32

28

255

223

≤180

N33UH

12.2

11.4

1.22

1.14

≥10.7

≥851

≥25

≥1990

35

31

279

2247

≤180

N35UH

12.5

11.8

1.25

1.18

≥11.0

≥875

≥25

≥1990

37

33

295

263

≤180

N38UH

13

12.3

1.3

1.23

≥11.5

≥915

≥25

≥1990

40

36

318

287

≤180

N40UH

13.2

12.6

1.32

1.26

≥11.8

≥939

≥25

≥1990

42

38

334

289

≤180

N30EH

11.7

10.8

1.17

1.08

≥10.2

≥812

≥30

≥2387

32

28

255

223

≤200

N33EH

12.2

11.4

1.22

1.14

≥10.7

≥851

≥30

≥2387

35

31

279

247

≤200

N35EH

12.5

11.8

1.25

1.18

≥11.0

≥876

≥30

≥2387

37

33

295

263

≤200

N38EH

13

12.3

1.3

1.23

≥11.5

≥915

≥30

≥2387

40

36

318

287

≤200

N28AH

11

10.4

1.1

1.04

≥9.7

≥772

≥35

≥2786

29

26

231

207

≤220

N30AH

11.7

10.8

1.17

1.08

≥10.2

≥812

≥35

≥2786

32

28

255

223

≤220

N33AH

12.2

11.4

1.22

1.14

≥10.7

≥851

≥35

≥2786

35

31

279

247

≤220

N35AH

12.5

11.8

1.25

1.18

≥11.0

≥876

≥35

≥2786

37

33

295

263

≤220


පසු කාලය: ජූනි-11-2022