චුම්බක කුසලාන (A)

 • Magnet Cup With Countersink Hole (MA)

  කවුන්ටර්සින්ක් කුහරය සහිත චුම්බක කුසලාන (MA)

  චුම්බක කුසලාන දිශාව

  චුම්බක නිෂ්පාදනය: S ධ්‍රැවය චුම්බක කුසලාන මුහුණතේ මධ්‍යයේ ඇත, N ධ්‍රැවය චුම්බක කුසලාන දාරයේ පිටත කෙළවරේ වේ.
  නියෝඩියමියම් චුම්බක වානේ කෝප්පයට/ආවරණයට ගිල්වනු ලැබේ, වානේ ආවරණය N ධ්‍රැව දිශාව S ධ්‍රැව මතුපිටට හරවා යවයි, එය චුම්බක රඳවා ගැනීමේ බලය වඩාත් ශක්තිමත් කරයි!
  විවිධ නිෂ්පාදකයන්ට විවිධ ධ්‍රැව දිශානති සැලසුම් තිබිය හැක.